Regulamin i gwarancja

Poniższy Regulamin określa warunki zakupu oraz sposób składania reklamacji w salonach sprzedaży Albero Meble .

1.DEFINICJE

 • ALBERO MEBLE: ALBERO MEBLE MAGDALENA WÓJCIK z siedzibą w Krakowie 31-539 przy ulicy Kotlarskiej 34 (salon ul.Kotlarska 34 Kraków )
 • Numer Nip: 729 115 99 72
 • Numer Regon: 471728633
 • Magazyn: Magazyn Albero Meble przy ulicy Pana Tadeusza 6b w Krakowie
 • Oddział: Albero Meble ul.Niciarnina 43 92-320 Łódz NIP : 729 156 68 61 , Regon : 471485144
 • Adres Email: alberomeble@gmail.com
 • Strona WWW. : www.alberomeble.pl
 • Telefon: + 48 606 600 148
 • Klient: Osoba fizyczna,osoba prawna i jednostka oryganizacyjna niebędąca osobą prawną,której odrębna ustawa przyznaje zdolnośc prawną wykonująca we własnym imieniu działalnośc gospodarczą.
 • Umowa: Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Albero Meble
 • Zamówienie: Zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem telefonu, na adres email lub bezpośrednio w salonie Albero Meble
 • Produkt: Produkt znajdujący się aktualnie w ofercie Albero Meble i podlegający sprzedaży.
 • Wada: Zmiana cech produktu wynikająca z użycia nieodpowiedniego lub złej jakości materiału albo niewłaściwego lub złej jakosci wykonania
 • Cena: Cena Brutto sprzedaży,cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
 • Płatność: zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia;
 • Dowód Zakupu: Faktura vat,paragon fiskalny,potwierdzenie przelewu bankowego .
 • Kurier: Przewożnik, który w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa przewozi za wynagrodzeniem Produkty
 • Firma Transportowa: Przewożnik, który w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa przewozi za wynagrodzeniem Produkty .
 • Koszty dostawy: koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient.

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 2.1. Złożenie Zamówienia na Produkty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Reklamacji.
 • 2.2.Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Reklamacji przed złożeniem Zamówienia i jest związany wszystkimi postanowieniami obowiązujacymi na dzień zawarcia Umowy.
 • 2.3. Albero Meble dokłada wszelkich starań aby oferowane przez nią Produkty były najwyższej jakości oraz wolne od wad.Gdyby jednak pomimo dochowania przez Albero Meble należytej staranności pojawiły się uzasadnione żądania Klienta do usunięcia wad to postępowanie reklamacyjne będzie się odbywac wedle zasad określonych w niniejszych Ogólnych Warunkch Reklamacji.
 • 2.4.Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Reklamacji stosuje się do rękojmi za wady w takim zakresie,w jakim rękojmia ta nie jest uregulowana odrębnymy przepisami.
 • 2.5.Niniejsze Ogólne Warunki Reklamacji czynią zadość obowiązkowi informowania Klienta o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Produktu.

3.ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI  ALBERO MEBLE

 • 3.1.Albero Meble ponosi odpowiedzialnośc wobec Klienta jeżeli sprzedany Produkt ma Wadę zmniejszającą jego wartośc lub uzytecznośc zgodną z jego przeznaczeniem oraz jeżeli Produkt został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 • Albero Meble ponosi odpowiedzialnośc wobec Klienta wyłącznie za Wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie (tzw.wady ukryte )
 • 3.2.Albero Meble nie ponosi odpowiedzialności za wady,które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na stronę klienta.Przejście niebezpieczeństwa następuje z chwilą wydania Produktu Klientowi, a w razie sprzedaży na odległośc za pośrednictwem Kuriera czy firmy Transportowej z chwilą wydania Produktu Kurierowi czy firmie Transportowej.
 • 3.3.Za wady nie uznaje się takich zmian w Produkcie,które są wynikiem jego naturalnego zużycia,niewłaściwego użytkowania,niewłaściwej pielęgnacji,powstałych po jakichkolwiek przeróbkach,zmianach konstrukcyjnych oraz naprawach dokonywanych bez zgody i wiedzy Albero Meble,działania siły wyższej (pożar,powódz itp.),a także za uszkodzenia powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Klienta lub innego użytkownika.
 • 3.4.Albero Meble nie ponosi odpowiedzialności za wady,o których istnieniu Klient wiedział w chwili zawarcia umowy.Klient traci także uprawnienia z rękojmi jeżeli nie zadbał z należytą starannością o Produkt , i nie zgłosił niezwłocznie Albero Meble istnienia wady.
 • 3.5.Albero Meble ponosi odpowiedzialnośc za Wady wyłacznie do wysokości Ceny sprzedanego Produktu z chwilą jego wydania Klientowi.
 • 3.6.W razie niewykonania przez Klienta obowiazków określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Reklamacji z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,Albero Meble może odpowiednio zmniejszyc swoją odpowiedzialnośc, jeżeli niewykonanie to przyczyniło się do zwiększenia Wady lub uniemożliwiło Albero Meble ustalenie przyczyn powstania Wady.

4.POSTĘPOWANIE W RAZIE USZKODZENIA PRZESYŁKI W SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚC ZA POŚREDNICTWEM KURIERA CZY FIRMY TRANSPORTOWEJ.

 • 4.1.Albero Meble nie ponosi odpowiedzialności za Wady powstałe w trakcie i w wyniku przewozu Produktu przez Kuriera lub  firmy Transportowej.Szkody powstałe w ten sposób uznaje się za powstałe w wyniku okoliczności za które Albero Meble nie ponosi odpowiedzialności.
 • 4.2.Klient przed odebraniem przesyłki z Produktem  ma obowiązek dokładnie sprawdzic w obecności kuriera/firmy transportowej stan zewnętrzny oraz wewnętrzny  przesyłki  , jej opakowanie oraz sprawdzic czy stan przesyłki (ilośc,waga,rozmia,kolor) jest zgodny z danymi podanymy na liście przewozowym czy fakturze zakupu
 • 4.3.W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia stanu zewnętrznego przesyłki,jej opakowania lub samego Produktu powstałego w wyniku przewozu Klient ma obowiązek w obecnosci Kuriera sporządzic w formie pisemnej protokół szkody.Protokół szkody powienien zostac podpisany przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną do odbioru przesyłki przez kuriera/firmę transportową.
 • 4.4.Wszelkie reklamacje dotyczące niekompletności oraz uszkodzeń przesyłki będą zgłaszane pisemnie lub za pośrednictwem poczty email na adres alberomeble@gmail.com niezwłocznie lub w nieprzekraczalnym termine do 7 dnia kalendarzowego od dnia odbioru przesyłki,pod rygorem utraty praw roszczeń wobec Albero Meble.

5. ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI

 • 5.1. Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć Towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się nieco od rzeczywistej.
 • 5.2. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 • 5.3. W celu złożenia reklamacji, Klient wypełnia formularz reklamacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • 5.4. Wszelkie reklamacje Produktu będą zgłaszane przez Klienta w formie pisemnej na adres siedziby salonu,emailem na alberomeble@gmail.com pod rygorem nieważnosci ,niezwłocznie po wykryciu Wady .W zgłoszeniu reklmacji Klient powinien przedstawic dokładny opis Wady.
 • 5.5.Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest dostarczenie wraz z pisemną reklamacją następujacych niezbędnych danych :Dowodu Zakupu w postaci( paragonu , faktury vat albo potwierdzenia przelewu) .
 • 5.6.Klient ma obowiązek dostarczyc na swój koszt,ryzyko i wezwanie Albero Meble Produkt do Magazynu,Oddziałów lub innego wskazanego miejsca na terytorium Polski niezwłocznie,celem stwierdzenia wady lub dokonania naprawy.Produkt powinien zostac odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w trakcie przewozu. (folia bąbelkowa,narożniki piankowe lub kartonowe osłaniające kazdy rant Produktu.)
 • 5.7.Albero Meble zastrzega sobie mozliwośc nie przyjęcia Produktu w ramach reklamacji, w razie braku dostarczenia przez Klienta dokumentów określonych w pkt. 5.5. , 5.4 .W takiej sytuacji Albero Meble nie ponosi kosztów zwrotu Produktu do Klienta.
 • 5.8. Albero Meble zastrzega sobie mozliwośc nie przyjęcia Produktu w ramach reklamacji,jeżeli przesyłka jest nienależycie zabezpieczona lub uszkodzona.

6.TERMINY I ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 • 6.1.Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane w termine  14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego doręczenia kompletnych danych,o których mowa w pkt.5.5., a w razie wezwania Klienta do dostarczenia wadliwego Produktu.od dnia odebrania Produktu przez Albero Meble.
 • 6.2.Klient zostanie poinformowany przez Albero Meble pisemnie,telefonicznie lub emilowo o decyzji w sprawie zgłoszonej reklamacji oraz o dalszym postępowaniu w celu likwidacji Wady.Nieustosunkowanie się przez Sprzedawcę do prawidłowo złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 • 6.3.W razie niemożności oceny zasadności reklamacji na podstawie dostarczonych dokumentów  takich jak zdjęcia ,Gwarant może zażadac udostępnienia przez składającego reklamacje towaru celem przeprowadzenia oględzin.
 • 6.4.W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 • 6.5 .W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Klienta- Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub wymieni na nowy niewadliwy egzemplarz. .
 • 6.6. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana  Towaru nie jest możliwa, Sprzedawca zwróci Klientowi - Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.
 • 6.7. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.
 • 6.8.Produkt wolny od Wad zostanie wydany Klientowi w miejscu siedziby Albero Meble lub jej oddziałów po wcześniejszym pisemnych,telefonicznym lub emilowym poinformowaniu o tym Klienta.
 • 6.9.W razie dokonania naprawy lub wymiany wyrobu ,okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy elementu lub wymiany.
 • 6.10. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji składający reklamację ponosi jej koszty.
 • 6.11. Jeżeli identyczne materiały nie są dostępne w czasie naprawy , Gwarant zastrzega sobie parawo zastąpienia materiałów innymi o tej samej jakości o porównywalnych walorach.

7 .ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • 1.W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta, uprawniony jest on do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Zamówienia, bez podania przyczyny.
 • 2.Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa  odbywa się przez złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i przesłanie go wraz ze zwracanym Towarem i dopiskiem „Zwrot Zamówienia” na adres Sprzedawcy:
 • 3.Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży.
 • 4.Koszty dostarczenia Towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”      
 • 5.Zwrot należności następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 8.1. W przypadku sprzedaży Produktu na odległośc miejscem spełnienia  świadczenia jest miejsce siedziby Albero Meble
 • 8.2.Sądem właściwym w sporach wynikających z umowy sprzedaży Produktu jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Albero Meble.
 • 8.3.Odpowiedzialnośc Albero Meble za Wady jest ograniczona wyłącznie do obszaru terytorium Polski.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
Wszystkim naszym Klientom gwarantujemy satysfakcję z dokonanych u nas zakupów. Zakup towaru jest równoznaczny z akceptacja warunków oraz postanowień gwarancji oraz ogólnych warunków reklamacji.

Gwarancja na produkty
Na wszystkie produktu z naszej oferty udzielamy  12 miesięcznej Gwarancji , licząc od daty zakupu . Pzy zakupie mebli na firmę (działalnośc gospodarcza) gwarancja zostaje udzielona na okres  12 miesięcy , licząc od daty zakupu . Bardzo prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktury)  do czasu wygaśnięcia gwarancji, Prosimy również o zapoznanie się z ogólnymi warunkami gwarancji, znajdującymi się poniżej.

Ogólne warunki gwarancji

 • 1. Produkty objęte są 12-miesięczna gwarancją, licząc od daty zakupu
 • 2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że przedmiot jest prawidłowo użytkowany, zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami zasad użytkowania i konserwacji.
  - systematyczne czyszczenie i konserwacja mebli środkami zalecanymi przez Gwaranta
  - utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu (15-27 st .C.)
  -utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniu (40-60 %)
  -użytkowanie wyrobu w warunkach przeciętnego oświetlenia sztucznego i naturalnego
 • 3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie (tzw .wady ukryte).
 • 4. Gwarancja nie obejmuje:
  - nierównomierne wybarwienia wynikające z naturalnych właściwości materiału,

Za wady  nie zostaną uznane:

 • zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji mebla
 • właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału oraz ręcznej produkcji.
 • naturalne róznice w odcieniu drewna
 • widoczne promienie rdzeniowe drewna (element budowy anatomicznej
 • drewna)
 • niewielkie ciemniejsze zabarwienia (tzw. fałszywa twardziel - element anatomicznej budowy drewna)
 • niewielkie zaprawki ubytków w drewnie
 • dopuszczalne różnice  w wymiarach zewnętrznych i wewnętrznych  +/- 4 cm
 • zapach drewna jako naturalna cecha użytego do produktu materiału .
 • uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu produktu ( np., meble ustawione bezpośrednio przy otwartym kominku,meble ustawione bezpośrednio przy urządzeniach grzejnych.
 • uszkodzenia produktów powstałe przez ustawienie na nich gorących oraz zimnych przedmiotów, czyszczenie środkami chemicznymi, lub narażone na długotrwały kontakt z wodą.
 • uszkodzenia wynikające z użytkowania mebli w pomieszczeniu o wilgotności mniejszej niż 40% oraz większej niż 60 % (przy niskiej wilgotności powietrza mogą nastąpić uszkodzenia mebli np.pęknięcia drewna, związane ze skurczami drewna natomiast przy wilgotności powietrza powyżej 60% mogą nastąpic uszkodzenia mebli np,pęknięcia i odkształcenia.
 • naturalne zużywanie się produktu i jego wyposażenia ( np. zarysowania)
 • uszkodzenia mechaniczne (obicia,zarysowania)
 • meble,  na które zamawiający uzyskał obniżkę ceny z tytułu trwałych wad i uszkodzeń.
 • mebli zakupionych w cenie promocyjnej, badz przecenionych.
 • drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym,pod wpływem promieni UV może jaśnieć lub ciemnieć. Uszkodzenia wyniakające z długotrwałego wystawienia produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.                                                                                                                                                                            

Wyłączenia z gwarancji
Utrata uprawnień  gwarancyjnych następuje w przypadkach:

 • czyszczenia i konserwacji środkami innymi niż zalecane przez Gwaranta
 • braku  czyszczenia i konserwacji wyrobu skutkująca jego widocznym zaniedbaniem i zanieczyszczeniem.
 • montażu niezgodnego z  przeznaczeniem
 • użytkowania mebla w pomieszczeniu o temperaturze poniej 15 °C lub powyej 27 °C
 • uszkodzenie produktu poprzez przykrycie duzej powierzchni materiałami takim jak szkło,pcv,folia,kamień które to materiały zapobiegają naturalnemu procesowi oddychania drewna
 • użytkowania mebla w pomieszczeniu o wilgotności powietrza poniżej 40% lub powyżej 60%
 • zalania mebla woda lub inna cieczą
 • użytkowania mebla niezgodnie z przeznaczeniem
 • zabrudzenia
 • stwierdzenia niewłaściwego sposobu czyszczenia i konserwacji
 • stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione
 • uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu bądz przenoszenia mebli przez Klienta
 • zbyt intensywnego oświetlenia światłem słonecznym lub sztucznym
 • szkód i usterek spowodowanych przez zwierzeta
 • uszkodzeń  mechanicznych (np.rysy,obicia)

Gwarant nie odpowiada za straty moralne , materialne ,utracone zarobki lub inna postac utraconych korzyści poniesionych przez nabywcę wyrobu w związku z ewentualna wadą zakupionego produktu.

 Zasady użytkowania i konserwacji

 • Meble przeznaczone są do użytkowania w warunkach domowych w normalnej wilgotności powietrza  40%-60% (nie dotyczy mebli ogrodowych)
 • 2. Meble wykonane z drewna, mimo swej odporności na wilgoć, nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z wodą oraz gorącymi i zimnymi przedmiotami.
 • 2a.Mebli wykonanych z drewna nie nleży przykrywac materiałami takimi jak : szkło,blaty szklane,pcv,folia,kamień po to aby zapewnic naturalny proces oddychania drewna
 • 3. W przypadku zalania substancją płynną (np. wodą) meble należy jak najszybciej wytrzeć i umożliwić całkowite wyschnięcie.
 • 4. Do czyszczenia mebli nie należy używać wody oraz środków i przedmiotów czyszczących zawierających materiały ścierne, kwasy, rozpuszczalniki chemiczne, związki chloru oraz innych agresywnych środków czyszczących
 • 5. Do konserwacji mebli lakierowanych należy używać ogólnie dostępnych środków przeznaczonych do powierzchni lakierowanych, zgodnie z instrukcją ich producenta.
 • 6. Meble nie lakierowane czyścić na sucho.
 • 7. W przypadku mebli ręcznie malowanych do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych ani wody. Czyścić na sucho.
 • 8. Przedmioty dekoracyjne przeznaczone  są do użytkowania w warunkach domowych w normalnej wilgotności powietrza 40%-60% (nie dotyczy mebli ogrodowych)
 • 9. Przedmioty dekoracyjne,meble czyścić ręcznie. Nie należy uzywać środków chemicznych. Nie eksponować na słońcu ani nie narażać na kontakt z wodą  - Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje utratę gwarancji na materiał i usługę

Zakupili Państwo produkt  ekologiczny wysokiej jakości w 100% z naturalnego drewna. Muszą państwo jednak mieć świadomość, że nawet tego typu meble również zużywają się dlatego kilka podstawowych zasad powinno być przestrzeganych w celu wydłużenia ich żywotności: Drewno jest materiałem higroskopijnym, który rozszerza się gdy wilgotność powietrza rośnie lub kurczy gdy wilgotność spada. Może to powodować powstawanie szczelin, deformacje mebli i drobne pęknięcia gdy wilgotność powietrza jest za wysoka lub za niska w pewnym przedziale czasu. Może mieć to miejsce szczególnie w okresie zimowym gdy wilgotność bardzo zmienna.Kiedy wilgotnośc powietrza spada ponizej 40 %  należy wówczas dowilżać pomieszczenia najlepiej za pomocą nawilżacza elektrycznego.W okresach letnich (czerwiec-wrzesień) kiedy wilgotnośc powietrza przekracza 60 % nalezy zaopatrzyć się w osuszacz powietrza. Również w pomieszczeniach z klimatyzacją może wystąpić zjawisko zbyt niskiej wilgotności. Aby temu zapobiec należy utrzymywać w pomieszczeniu klimat o wilgotności powietrza 40-60%  i temperaturze ok. 15-30 stopni Celsjusza. Idealnym sposobem pielęgnacji jest używanie do czyszczenia tylko środków pielęgnacyjno-ochronnych. wskazanych przez firmę Albero Meble. Taka pielęgnacja powinna być powtarzana w zależności od natężenia ruchu co 2-3 tygodnie . Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania załączoną do preparatu. Proszę pamiętać, że stosowanie powyższych zaleceń znacznie wydłuża żywotność mebli drewnianych i zmniejsza ryzyko pracy ale nie wyklucza jej całkowicie. Ze względu na brak możliwości kontroli klimatu w trakcie użytkowania przez sprzedającego czy wykonawcę, gwarancja obejmuje tylko naturalną „pracę” drewna. Przesuszenie lub zawilgocenie drewna wykraczające poza normy podane wyżej  nie może być przedmiotem reklamacji.

pobierz druk reklamacyjny w pdf

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 Albero Meble

Design by graff.pl